تبدیل بازدیدکنندگان به مشتری

خدمات Conversion
 • یکی از مهمترین اهداف هرگونه راه اندازی وب سایت و یا بهینه سازی سایت قطعا فروش بیشتر و یا ارائه خدمات و یا عضویت نهایی و یا به عبارت دیگر تشویق موثر در انجام اقدامات عملی توسط کاربران و بازدیدکنندگان با توجه به هدف اصلی وب سایت است. یکی از اقدامات مهم در هر وب سایت موفق، پیاده سازی پروژه، بهینه سازی عملکردی وب سایت، از نظر تعامل موثر با کاربرد نهایی و تاثیرگذاری بر تصمیم کاربر و ارائه ابزارها و اطلاعات مناسب در محل مناسب می باشد. بدین شکل که از طریق چیدمان موثر مطالب و اشیاء صفحه و ارائه امکانات به موقع و مناسب برای تعامل با کاربر می باشد.  برخی از پارامترها و و اقدامات مهم در Conversion :


   تحلیل مناسب رفتارهای کاربران


   بررسی آماری کاربران ورودی و خروجی هر صفحه


   بررسی ExitPage ها


   تحلیل سفارش ها و رفتار کاربران موفق از طریق Tracking