800,000ریال
سالانه
میزبانی 100 مگابایت ویندوز
1,000,000ریال
سالانه
میزبانی 250 مگابایت ویندوز
1,400,000ریال
سالانه
میزبانی 500 مگابایت ویندوز
2,000,000ریال
سالانه
میزبانی 1000 مگابایت ویندوز
3,600,000ریال
سالانه
میزبانی 2000 مگابایت ویندوز
6,100,000ریال
سالانه
میزبانی 5000 مگابایت ویندوز
9,700,000ریال
سالانه
میزبانی 10000 مگابایت ویندوز