80,000تومان
سالانه
میزبانی 100 مگابایت ویندوز
100,000تومان
سالانه
میزبانی 250 مگابایت ویندوز
140,000تومان
سالانه
میزبانی 500 مگابایت ویندوز
200,000تومان
سالانه
میزبانی 1000 مگابایت ویندوز
360,000تومان
سالانه
میزبانی 2000 مگابایت ویندوز
610,000تومان
سالانه
میزبانی 5000 مگابایت ویندوز
970,000تومان
سالانه
میزبانی 10000 مگابایت ویندوز