15,000,000ریال

پکیج پایه بهینه سازی سایت
این پکیج شامل خدمات زیر است
1. مشاوره جهت انتخاب عبارات کلیدی هدف
2. بازبینی و اصلاح فنی نرم افزار سایت فعلی مطابق استاندارد های موتور های جستجو
3. انجام برخی اصلاحات گرافیکی قالب ظاهری سایت در صورت نیاز برای بهینه شدن و بارگزاری سریع تر سایت .
4. چیدمان حرفه ای تر محتویات سایت ، طبق اصول مورد توجه موتور های جستجو
5. بازنویسی برخی از محتویات سایت ، با اصول مورد توجه موتور های جستجو
6. آمار تحلیلی بازدید کنندگان توسط Google Analytics
7. تهیه نقشه فنی سایت و معرفی آن به گوگل
--------------------------------
8. تهیه گزارشات تغییرات رتبه ها برای هر یک از عبارات کلیدی شما در موتور های جستجو بصورت دقیق با اعداد و آمار تاریخچه رتبه ها - برای یکبار در سال
ارتقای رتبه سایت به ازای 4 عبارت کلیدی 3 و 4 کلمه ای به رتبه زیر 30 در نتایج موتور جستجوی گوگل و حفظ این رتبه ها تا پایان مدت قرارداد که یکسال می باشد .
23,000,000ریال

پکیج برنزی بهینه سازی سایت
این پکیج شامل خدمات زیر است
1. مشاوره جهت انتخاب عبارات کلیدی هدف
2. بازبینی و اصلاح فنی نرم افزار سایت فعلی مطابق استاندارد های موتور های جستجو
3. انجام برخی اصلاحات گرافیکی قالب ظاهری سایت در صورت نیاز برای بهینه شدن و بارگزاری سریع تر سایت .
4. چیدمان حرفه ای تر محتویات سایت ، طبق اصول مورد توجه موتور های جستجو
5. بازنویسی برخی از محتویات سایت ، با اصول مورد توجه موتور های جستجو
6. آمار تحلیلی بازدید کنندگان توسط Google Analytics
7. تهیه نقشه فنی سایت و معرفی آن به گوگل
--------------------------------
8. تهیه گزارشات تغییرات رتبه ها برای هر یک از عبارات کلیدی شما در موتور های جستجو بصورت دقیق با اعداد و آمار تاریخچه رتبه ها - هر چهار ماه یک بار
ارتقای رتبه سایت به ازای 4 عبارت کلیدی 3 کلمه ای به رتبه زیر 10 در نتایج موتور جستجوی گوگل و حفظ این رتبه ها تا پایان مدت قرارداد که یکسال می باشد .
29,000,000ریال

پکیج عمومی بهینه سازی سایت
این پکیج شامل خدمات زیر است
1. مشاوره جهت انتخاب عبارات کلیدی هدف
2. بازبینی و اصلاح فنی نرم افزار سایت فعلی مطابق استاندارد های موتور های جستجو
3. انجام برخی اصلاحات گرافیکی قالب ظاهری سایت در صورت نیاز برای بهینه شدن و بارگزاری سریع تر سایت .
4. چیدمان حرفه ای تر محتویات سایت ، طبق اصول مورد توجه موتور های جستجو
5. بازنویسی برخی از محتویات سایت ، با اصول مورد توجه موتور های جستجو
6. آمار تحلیلی بازدید کنندگان توسط Google Analytics
7. تهیه نقشه فنی سایت و معرفی آن به گوگل
--------------------------------
8. تهیه گزارشات تغییرات رتبه ها برای هر یک از عبارات کلیدی شما در موتور های جستجو بصورت دقیق با اعداد و آمار تاریخچه رتبه ها - هر سه ماه یک بار
ارتقای رتبه سایت به ازای 10 عبارت کلیدی 3 و 4 کلمه ای به میزان افزایش حداقل 30 درصد نسبت به رتبه های کنونی در نتایج موتور جستجوی گوگل و حفظ این رتبه ها تا پایان مدت قرارداد که یکسال می باشد .
43,000,000ریال

پکیج نقره ای بهینه سازی سایت
این پکیج شامل خدمات زیر است
1. مشاوره جهت انتخاب عبارات کلیدی هدف
2. بازبینی و اصلاح فنی نرم افزار سایت فعلی مطابق استاندارد های موتور های جستجو
3. انجام برخی اصلاحات گرافیکی قالب ظاهری سایت در صورت نیاز برای بهینه شدن و بارگزاری سریع تر سایت .
4. چیدمان حرفه ای تر محتویات سایت ، طبق اصول مورد توجه موتور های جستجو
5. بازنویسی برخی از محتویات سایت ، با اصول مورد توجه موتور های جستجو
6. آمار تحلیلی بازدید کنندگان توسط Google Analytics
7. تهیه نقشه فنی سایت و معرفی آن به گوگل
--------------------------------
8. تهیه گزارشات تغییرات رتبه ها برای هر یک از عبارات کلیدی شما در موتور های جستجو بصورت دقیق با اعداد و آمار تاریخچه رتبه ها - هر دو ماه یک بار
9. دریافت لینک از سایت سفید با رنکینگ 5 ( بالاترین رنک در گوگل ده می باشد ) جهت افزایش رنکینگ سایت شما - در برخی صفحات
ارتقای رتبه سایت به ازای 4 عبارت کلیدی 2 و 3 کلمه ای به رتبه زیر 10 در نتایج موتور جستجوی گوگل و حفظ این رتبه ها تا پایان مدت قرارداد که یکسال می باشد .
67,000,000ریال

پکیج طلایی بهینه سازی سایت
این پکیج شامل خدمات زیر است
1. مشاوره جهت انتخاب عبارات کلیدی هدف
2. بازبینی و اصلاح فنی نرم افزار سایت فعلی مطابق استاندارد های موتور های جستجو
3. انجام برخی اصلاحات گرافیکی قالب ظاهری سایت در صورت نیاز برای بهینه شدن و بارگزاری سریع تر سایت .
4. چیدمان حرفه ای تر محتویات سایت ، طبق اصول مورد توجه موتور های جستجو
5. بازنویسی برخی از محتویات سایت ، با اصول مورد توجه موتور های جستجو
6. آمار تحلیلی بازدید کنندگان توسط Google Analytics
7. تهیه نقشه فنی سایت و معرفی آن به گوگل
--------------------------------
8. تهیه گزارشات تغییرات رتبه ها برای هر یک از عبارات کلیدی شما در موتور های جستجو بصورت دقیق با اعداد و آمار تاریخچه رتبه ها - ماهی یک بار
9. دریافت لینک از سایت سفید با رنکینگ 5 ( بالاترین رنک در گوگل ده می باشد ) جهت افزایش رنکینگ سایت شما - در برخی صفحات
ارتقای رتبه سایت به ازای 4 عبارت کلیدی پر رقابت 1 تا 3 کلمه ای به رتبه زیر 10 در نتایج موتور جستجوی گوگل و حفظ این رتبه ها تا پایان مدت قرارداد که یکسال می باشد .
99,000,000ریال

پکیج پلاتینیوم بهینه سازی سایت
این پکیج شامل خدمات زیر است
توجه
قیمت ها در این سرویس از 75 میلیون ريال به بالا متناسب با عبارات کلیدی می باشد
1. مشاوره جهت انتخاب عبارات کلیدی هدف
2. بازبینی و اصلاح فنی نرم افزار سایت فعلی مطابق استاندارد های موتور های جستجو
3. انجام برخی اصلاحات گرافیکی قالب ظاهری سایت در صورت نیاز برای بهینه شدن و بارگزاری سریع تر سایت .
4. چیدمان حرفه ای تر محتویات سایت ، طبق اصول مورد توجه موتور های جستجو
5. بازنویسی برخی از محتویات سایت ، با اصول مورد توجه موتور های جستجو
6. آمار تحلیلی بازدید کنندگان توسط Google Analytics
7. تهیه نقشه فنی سایت و معرفی آن به گوگل
--------------------------------
8. تهیه گزارشات تغییرات رتبه ها برای هر یک از عبارات کلیدی شما در موتور های جستجو بصورت دقیق با اعداد و آمار تاریخچه رتبه ها - ماهی یک بار
9. دریافت لینک از سایت سفید با رنکینگ 5 ( بالاترین رنک در گوگل ده می باشد ) جهت افزایش رنکینگ سایت شما - در تمام صفحات
ارتقای رتبه سایت به ازای 3 عبارت کلیدی پر رقابت 2 و 3 کلمه ای به رتبه زیر 5 در نتایج موتور جستجوی گوگل و حفظ این رتبه ها تا پایان مدت قرارداد که یکسال می باشد .