900,000ریال
سالانه
میزبانی 20 مگابایت لینوکس
1,100,000ریال
سالانه
میزبانی 50 مگابایت لینوکس
1,800,000ریال
سالانه
میزبانی 100 مگابایت لینوکس
2,900,000ریال
سالانه
میزبانی 200 مگابایت لینوکس
5,000,000ریال
سالانه
میزبانی 500 مگابایت لینوکس
860,000ریال
سالانه
میزبانی 1000 مگابایت لینوکس
13,000,000ریال
سالانه
میزبانی 2000 مگابایت لینوکس
23,500,000ریال
سالانه
میزبانی 5000 مگابایت لینوکس
39,500,000ریال
سالانه
میزبانی لینوکس حرفه ای -10000 مگابایت لینوکس