350,000ریال
سالانه
میزبانی 50 مگابایت
600,000ریال
سالانه
میزبانی 250 مگابایت
1,000,000ریال
سالانه
میزبانی 500 مگابایت
1,500,000ریال
سالانه
میزبانی 1000 مگابایت
2,200,000ریال
سالانه
میزبانی 2000 مگابایت
3,200,000ریال
سالانه
میزبانی 5000 مگابایت