35,000تومان
سالانه
میزبانی 50 مگابایت
60,000تومان
سالانه
میزبانی 250 مگابایت
100,000تومان
سالانه
میزبانی 500 مگابایت
150,000تومان
سالانه
میزبانی 1000 مگابایت
220,000تومان
سالانه
میزبانی 2000 مگابایت
320,000تومان
سالانه
میزبانی 5000 مگابایت